Ochrona danych osobowych

 

Polityka prywatności

Ochrona i bezpieczeństwo Państwa danych ma dla nas szczególne znaczenie niezależnie od tego, czy są Państwo klientem, czy gościem naszej strony internetowej. Dlatego też zobowiązujemy się do ochrony Państwa prywatności i traktowania Państwa danych w sposób poufny. W tym miejscu chcielibyśmy poinformować, które z Państwa danych osobowych są zbierane w związku z otwarciem strony i do jakich celów są one wykorzystywane.

1. Administrator danych osobowych
Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez Chr. Otto Pape GmbH, Magdeburger Str. 7, 30855 Langenhagen, Niemcy, HRB 0133, która jest również administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia UE o ochronie danych (zwanego dalej "RODO"). Państwa dane osobowe mogą być zatem przesyłane na poniższy adres e-mail, przy czym zawsze będą traktowane zgodnie z wymogami prawnymi: info(at)papemetals.com.

2. Wykorzystywane dane osobowe / cele przetwarzania / okres przechowywania
Poniżej opisano kategorie danych, które wykorzystujemy, oraz cele, do których dąży się przy ich wykorzystaniu. W miarę możliwości znajdą Państwo również informacje na temat okresu przechowywania poszczególnych danych.
Każdorazowo po otwarciu niniejszej strony internetowej dane dostępowe zapisywane są w pliku logu, logu serwera. Zapis danych przechowywany w pliku dziennika zawiera następujące informacje: data i godzina dostępu, adres IP, identyfikator sesji, pobrana strona internetowa, nazwa strony internetowej, z której nastąpiło przejście oraz informacje o używanej przeglądarce.
Pliki log oceniamy tylko w przypadku niewłaściwego korzystania z naszej strony internetowej. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszej weryfikacji plików log tych użytkowników, którzy są podejrzani o korzystanie z naszej strony internetowej z naruszeniem prawa i/lub umowy. Ogólnie rzecz biorąc, nie możemy przypisać tych danych do konkretnej osoby. Jeśli takie zlecenie będzie możliwe, wykorzystamy te dane tylko w przypadkach, gdy istnieje odpowiednia podstawa prawna (ważenie interesów w poszczególnych przypadkach).
Jeśli składają Państwo aplikacje za pośrednictwem naszej strony internetowej lub przesyłają nam swoje dokumenty aplikacyjne pocztą elektroniczną lub listownie, wyrażają Państwo tym samym zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie swoich danych w celu przetwarzania aplikacji i w procesie rekrutacji. O ile nie zaznaczą Państwo inaczej, dane będą przechowywane tylko na okres procesu rekrutacji. Jak tylko proces rekrutacji zostanie zakończony, dane zostaną zniszczone. To samo odnosi się do dokumentów aplikacyjnych wysyłanych pocztą. Niestety dokumenty aplikacyjne otrzymane przez nas pocztą nie mogą zostać zwrócone.
O ile zobowiązuje nas do tego prawo lub wyrazili Państwo na to zgodę, będziemy również przetwarzać kopię Państwa dowodu osobistego okazanego lub przekazanego przez Państwa oraz zawarte w nim dane osobowe w celu późniejszej, jednoznacznej identyfikacji klientów. Dane te będą przetwarzane do momentu upływu ustawowych okresów przechowywania lub do momentu cofnięcia Państwa zgody.
Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgoda ta może zostać przez Państwa odwołana w każdej chwili. Oświadczenie o odwołaniu można złożyć w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres info@papemetals.com.

3. Kategorie odbiorców danych osobowych
W związku z obsługą niniejszej strony internetowej w imieniu administratora danych działają następujące podmioty przetwarzające:

Hosting-Provider Website:
Telekom Deutschland GmbH, Landgrabenweg 151, 53227 Bonn
Strona internetowa dostawcy treści:
Chr. Otto Pape GmbH, Magdeburger Str. 7, 30855 Langenhagen, Niemcy
Oprócz wskazanych odbiorców danych w przyszłości – w związku z udostępnianiem i obsługą strony internetowej (np. dostawcy usług hostingowych) – mogą zostać zaangażowane także inne podmioty przetwarzające.

4. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych
Bezwzględnie przestrzegamy ustawowych przepisów o ochronie danych osobowych. Przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych podlega przepisom rozporządzenia Unii Europejskiej RODO oraz dodatkowo obowiązującym przepisom krajowym. Konkretna podstawa prawna przetwarzania odpowiednich danych osobowych znajduje się na powyższej liście.
Dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim bez Państwa zgody. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych osobom trzecim w celach reklamowych lub marketingowych czy innych, jeśli nie jest to konieczne do wypełnienia umowy lub nie wyrazili Państwo na to zgody.
Jednakże w niektórych przypadkach dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w ramach umowy, jeżeli dają one wystarczającą gwarancję zgodnego z prawem i bezpiecznego wykorzystania danych oraz są zobowiązane umową do przestrzegania zasad opisanych w niniejszej polityce prywatności i przepisach prawnych.
Wykorzystujemy tylko te dane osobowe, które wymagane są do opisanych celów. Jeśli gromadzimy dane osobowe, w każdym przypadku wyjaśnimy Państwu cele, do których dane są wykorzystywane.
W indywidualnych przypadkach gromadzimy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do osiągnięcia tych celów. Jeżeli dalsze wykorzystywanie danych osobowych nie będzie już konieczne, dane te zostaną usunięte.

5. Prawa użytkownika w odniesieniu do wykorzystanych danych
Jeżeli i w zakresie, w jakim wykorzystujemy dotyczące Państwa dane osobowe, przysługują Państwu w szczególności następujące prawa w odniesieniu do tych danych:
• Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO): w każdym momencie mają Państwo prawo żądania podania informacji, czy i jakie Państwa dane osobowe są przez nas wykorzystywane, w jakich celach dane są przetwarzane, skąd pochodzą, do jakich odbiorców dane mogą być przekazywane oraz jak długo dane te są przez nas przechowywane.
• Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO): w przypadku stwierdzenia, że Państwa dane osobowe są nieprawidłowe, mogą Państwo w każdej chwili zażądać sprostowania tych danych. Jeśli uznają Państwo, że dane są niekompletne, mogą Państwo również poprosić o ich uzupełnienie.
• Prawo usunięcia danych (art. 17 RODO): jeżeli uważają Państwo, że wykorzystanie Państwa danych osobowych nie jest już konieczne lub jest dokonywane bez dostatecznej podstawy prawnej lub jest niezgodne z prawem z innych powodów, mogą Państwo żądać usunięcia takich danych.
• Prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO): w miejsce usunięcia danych można również zażądać ograniczenia ograniczenia ich przetwarzania, jeżeli są one wykorzystywane niezgodnie z prawem. W szczególności mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania również w przypadku zakwestionowania dokładności danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystania.
• Prawo przenoszenia danych (art. 20 RODO): w odniesieniu do danych osobowych, które zostały nam przekazane i które są wykorzystywane na podstawie umowy lub zgody, mogą Państwo żądać, aby dane te zostały udostępnione w ustrukturyzowanym, wspólnym i maszynowo czytelnym formacie. Użytkownik może również zażądać przekazania tych danych bezpośrednio do innego administratora danych.
• Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO): jeśli uważają Państwo, że Państwa prawa w odniesieniu do danych osobowych zostały naruszone, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W szczególności można skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca, w którym nastąpiło podejrzenie naruszenia. W Dolnej Saksonii właściwym organem nadzorczym jest Krajowy Inspektor Ochrony Danych Dolnej Saksonii, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover, Tel. 0511-120 4500, e-mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de.
Zwracamy również uwagę na prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO): jeżeli ze względu na Państwa szczególną sytuację wykorzystywanie Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie ważenia interesów, jest niedopuszczalne, mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec takiego stanu rzeczy. Jeśli Państwa dane osobowe są wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w każdym przypadku mają Państwo prawo do sprzeciwu.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Państwa praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt się z nami na następujący adres e-mail: info@papemetals.com.

6. Pliki cookie / Google Analytics / itd.
Na naszej stronie internetowej nie korzystamy z plików cookie ani z usług analizy internetowej.

7. Środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę Państwa danych
Aby chronić Państwa dane, podjęliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa danych, które są regularnie weryfikowane i dostosowywane do postępu technologicznego. Wir weisen allerdings darauf hin, dass es aufgrund der technischen Gegebenheiten des Internets nicht ausgeschlossen ist, dass die Regeln des Datenschutzes und der Datensicherheit von anderen Personen oder Organisationen, deren Handeln nicht in unserem Verantwortungsbereich liegt, nicht beachtet Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę na fakt, że ze względu na techniczne uwarunkowania Internetu nie można wykluczyć, że zasady ochrony danych i bezpieczeństwa danych nie będą przestrzegane przez inne osoby lub organizacje, których działania nie leżą w naszym obszarze odpowiedzialności.

8. Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych
Ponieważ zmiany przepisów prawnych lub zmiany w naszych wewnętrznych procesach firmowych mogą spowodować konieczność dostosowania przepisów o ochronie danych, do czego zastrzegamy sobie prawo, prosimy o regularne zapoznawanie się z naszą polityką ochrony danych pod kątem ewentualnych zmian.
Chr. Otto Pape GmbH / Magdeburger Str. 7 / 30855 Langenhagen / Tel : 0511 78632-0